God

Modeling: Hao Yen Chuang

Texturing: Hao Yen Chuang