Elysium        2018

A 3D Short about the wild spiritual world.

Story: Hao Yen Chuang

Modeling: Hao Yen Chuang

Texturing: Hao Yen Chuang

Rigging: Hao Yen Chuang

Compositing: Hao Yen Chuang

Editing & Post-effects: Hao Yen Chuang

Music & SFX: Duanger